REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

 1. Organizator

 Archidiecezja Krakowska i Stowarzyszenie Siemacha

 1. Termin

Turniej odbędzie się w dniu 20 czerwiec 2015 od godz. 11.00 do 15:00 na boisku sztucznym w Centrum Rozwoju ComComZone przy ul. Ptaszyckiego 6

 • Zgłoszenia
 1. Poprzez formularz na stronie internetowej: whucie.jestem.net.pl
 2. Drużyny liczą maksymalnie 10 zawodników
 3. Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w turnieju oraz oświadczenie, o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej lub kopia aktualnej Karty Sportowca.
 4. Oryginały oświadczeń rodziców obowiązany jest dostarczyć opiekun grupy w dniu rozgrywek.
 5. Brak pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów jest podstawą do dyskwalifikacji drużyny przez organizatora.
 6. Uwaga: instruktorowi/ trenerowi/opiekunowi nie wolno dopuścić do gry dziecka bez wypełnionego oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego!
 7. Zgłoszenia należy odesłać do piątku 18.06.2015 do godz. 23:00 na adres: g.dziwulski@gmail.com
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń
 1. Kategorie
 2. Turnieje odbędą się w kategorii wiekowej:

Chłopcy i dziewczęta do 18 roku życia

 1. Zawodników obowiązuje posiadanie na każdym meczu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i wiek (zawodnik nieposiadający dokumentu tożsamości ze zdjęciem nie będzie dopuszczony do gry!).
 1. Przepisy

Strój sportowy

 1. Wszyscy zawodnicy w danej drużynie powinni mieć jednolite koszulki.
 2. Podczas turnieju finałowego organizator na wypadek zbieżności kolorów koszulek wypożycza na czas meczu koszulki treningowe typu lejbiki.

Boisko, piłka

 1. Zawody rozgrywane są równolegle na kilku boiskach sportowych
 2. Nawierzchnia – sztuczna trawa.
 3. Zawodnicy rozgrywają mecze piłką nr 5
 4. Wymiary bramek 2x 5 m

 

                 Zasady gry

 1. Na boisku może przebywać maksymalnie 7 zawodników w tym bramkarz.
 2. Obowiązują uproszczone przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
 3. W przypadku remisu podczas gry o miejsca I-III drużyny wykonują po trzy rzuty karne.
 4. Zmiany zawodników są dowolne (hokejowe).
 5. Mecz sędziowany jest przez jednego sędziego.
 6. Sędzia może karać zawodników upomnieniami , karami czasowymi (1, 2, 3 minuty) lub całkowitą dyskwalifikacją z danego spotkania ( czerwona kartka )
 7. Za zwycięstwo przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
 8. W przypadku równej ilości zdobytych punktów przez dwie lub więcej drużyn o miejscu w grupie decyduje kolejno: bezpośrednie spotkanie, stosunek bramek, większa ilość strzelonych bramek, losowanie.
 9. Wszystkich uczestników turnieju (zawodników, opiekunów, kibiców) obowiązuje zachowanie fair play:
  1. naganne zachowania opiekunów drużyn może spowodować całkowitą dyskwalifikacje drużyny z rozgrywek finałowych,
  2. naganne i wyjątkowo niesportowe zachowanie zawodników podczas turnieju finałowego (zarówno podczas gry jak i w czasie przerw pomiędzy meczami) może spowodować całkowitą dyskwalifikacje drużyny z rozgrywek finałowych,
  3. naganne zachowanie kibiców podczas rozgrywek finałowych może spowodować zatrzymanie lub zakończenie definitywne turnieju finałowego,
  4. decyzje o dyskwalifikacji drużyny z turnieju finałowego podejmuje organizator wraz z sędzią zawodów.
 10. Nagrody

Każda drużyna biorąca udział: 10 okazjonalnych koszulek

Drużyna zwycięska – koszulki z autografem JE bp Grzegorza Rysia i Jerzego Dudka

Oraz piłkę z autografami

 

     VIII.     Postanowienia końcowe

 1. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 3. Organizatorzy nie pokrywają zwrotu kosztów przejazdów.
 4. W trakcie turnieju organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych.
 5. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posiadane i pozostawione na obiektach mienie majątkowe.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
 8. Organizator Turnieju zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.).
 9. Szczegółowe informacje można uzyskać ;

Informacje organizacyjno- zgłoszeniowe;

 

Informacje organizacyjno- sportowe;

Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta

Tomasz Skrzypek 783-222-044

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *